หลักสูตร SolidWorks Essentials ( พื้นฐาน )

วัตถุประสงค์

หลักสูตรฝึกอบรมเบื้องต้นการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบสร้างชิ้นงานวิศวกรรม, งานชิ้นส่วนเครื่องกล, งาน 3D ต่างๆ สอนหลักการของการสร้าง Parts สามมิติและ การสร้างงานประกอบ Assemblies รวมถึงการสร้างแบบสั่งงาน ( Drawing ) เพื่อสั่งผลิต หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงานพื้นฐานรวมถึงหลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน การใช้คำสั่งในการเขียนงานพื้นฐานเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ SolidWorks ในคอร์สระดับสูงต่อไป

ระยะเวลาอบรม 4 วัน

พื้นฐานของผู้อบรม

 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีพื้นฐานงานเขียนแบบเบื้องต้น

เหมาะสำหรับ

 • วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, Draftsman, นักศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผู้ทำงานด้านการออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ต้องการหาวิธีลดเวลาในการทำงานด้านการออกแบบ
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความเข้าใจขั้นตอนการเขียนและหลักการออกแบบชิ้นงาน3D ได้
 • สามารถสร้างงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนต่างๆแบบ 3 มิติด้วย SolidWorks ได้

*** หากเข้าใจสามารถเรียนซ้ำฟรี ***  ( ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางร่างกายเรียนฟรีครับ )

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1:
SOLIDWORKS Basics

 • What is SOLIDWORKS?
 • Design Intent
 • File References
 • Opening Files
 • SOLIDWORKS User Interface
 • Using the Command Manager

Lesson 2:
Introduction to Sketching

 • 2D Sketching
 • Stages in the Process
 • Saving Files
 • What Are We Going to Sketch
 • Sketching and Sketch Entities
 • Basic Sketching
 • Rules That Govern Sketches
 • Design Intent
 • Sketch Relations
 • Dimensions
 • Extrude
 • Sketching Guidelines

Lesson 3:
Basic Part Modeling

 • Basic Modeling and Terminology
 • Choosing the Best Profile
 • Choosing the Sketch Plane
 • Details of the Part
 • Boss Feature
 • Sketching on a Planar Face
 • Cut Feature
 • View Selector
 • Using the Hole Wizard
 • Filleting
 • Editing Tools
 • Detailing Basics
 • Drawing Views
 • Center Marks
 • Dimensioning
 • Changing Parameters

Lesson 4:
Modeling a Casting or Forging

 • Case Study: Ratchet
 • Design Intent
 • Boss Feature with Draft
 • Symmetry in the Sketch
 • Sketching Inside the Model
 • View Options
 • Using Model Edges in a Sketch
 • Creating Trimmed Sketch Geometry
 • Copy and Paste Features

Lesson 5:
Patterning

 • Why Use Patterns?
 • Linear Patterns
 • Circular Patterns
 • Reference Geometry
 • Planes
 • Mirror Patterns
 • Using Pattern Seed Only
 • Up To Reference
 • Sketch Driven Patterns

Lesson 6:
Revolved Features

 • Case Study: Handwheel
 • Design Intent
 • Revolved Features
 • Building the Rim
 • Building the Spoke
 • Edit Material
 • Mass Properties
 • File Properties
 • SOLIDWORKS SimulationXpress

Lesson 7:
SHELLING AND RIBS

 • Shelling and Ribs
 • Analyzing and Adding Draft
 • Other Options for Draft
 • Shelling
 • Ribs
 • Full Round Fillets
 • Thin Features

Lesson 8:
EDITING – REPAIRS

 • Part Editing
 • Editing Topics
 • Sketch Issues
 • Freezing Features

Lesson 9:
EDITING – Design Changes

 • Part Editing
 • Design Changes
 • Information From a Model
 • Rebuilding Tools
 • Sketch Contours
 • Replace Sketch Entity

Lesson 10:
Configurations

 • Using Configurations
 • Other Methods To Create Configurations
 • Modeling Strategies for Configurations
 • Editing Parts that Have Configurations
 • Design Library

Lesson 11:
GLOBAL VARIABLES AND EQUATIONS

 • Using Global Variables and Equations
 • Renaming Features and Dimensions
 • Design Rules Using Global Variables
 • Global Variables
 • Equations
 • Using Operators and Functions

Lesson 12:
USING DRAWINGS

 • More About Making Drawings
 • Section View
 • Model Views
 • Broken View
 • Detail Views
 • Drawing Sheets and Sheet Formats
 • Annotations

Lesson 13:
BOTTOM-UP ASSEMBLY MODELING

 • Case Study: Universal Joint
 • Bottom-Up Assembly
 • Creating a New Assembly
 • Position of the First Component
 • FeatureManager Design Tree and Symbols
 • Adding Components
 • Mating Components
 • Using Part Configurations in Assemblies
 • Sub-Assemblies
 • Smart Mates
 • Inserting Sub-Assemblies
 • Pack and Go

 

Comments

error: ไม่อนุญาตให้คลิกขวา